Ochrana osobních údajů

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

AD-IN-ONE Europe, a.s., IČ: 280 82 869, se sídlem: Bavorská 856, Praha 5, 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14840

K uplatnění práv subjektu údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „obecné nařízení“), se na nás lze obracet osobně na adrese našeho sídla, poštou na výše uvedené korespondenční adrese, prostřednictvím datové schránky, ID DS: siickh6, či emailem na adrese info@ad-in-one.com. Naše společnost nenaplňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Předmět zpracování údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme pouze běžné kategorie osobních údajů:

 1. Identifikační údaje jako je titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení;

   

 2. Kontaktní údaje typu telefonní číslo, emailová adresa a pracovní adresa elektronické pošty na pracoviště;

   

 3. Údaje o transakcích mezi ně řadíme zejména údaje o převzatých a poskytnutých službách, uživatelských právech, výrobcích, platbách, bankovních účtech a jiné údaje vyplývající ze služeb poskytovaných našim zákazníkům a obchodním partnerům;

   

 4. Údaje zahrnuté v komunikaci, tj. zejména jakékoliv osobní údaje v rámci komunikace subjektů údajů s naší společností, ale zároveň i samotný obsah komunikace s daným subjektem, jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem či uživatelem a AD-IN-ONE Europe, a.s. dále se jedná o informace dobrovolně poskytnuté z dotazníků, formulářů, anket či podobných zdrojů;

   

 5. Údaje spojené s užíváním webových stránek www.ad-in-one.com a dalších stránek provozovaných AD-IN-ONE Europe, a.s., kde můžeme shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a údaj o přibližné lokaci. Dále ukládáme informace získané́ pomocí cookies a webových logů serverů.

   

 6. Údaje spojené s užíváním software a aplikací vyvinutých AD-IN-ONE Europe, a.s., kde můžeme shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a údaj o přibližné lokaci uživatelů. Dále zpracováváme jméno, příjmení, pracovní pozici, email a telefonní číslo jednotlivých uživatelů.

   

 7. Údaje zpracované na základě souhlasu, kdy zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů AD-IN-ONE Europe, a.s., ale jejich zpracování umožní AD-IN-ONE Europe, a.s. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
 • údaje získané marketingovými průzkumy;
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb;
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka AD-IN-ONE Europe, a.s.;
 • záznamy o chování na internetových stránkách AD-IN-ONE Europe, a.s. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek AD-IN-ONE Europe, a.s., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel);

   

Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci, členové statutárních orgánů, oprávněné či kontaktní osoby obchodních partnerů, návštěvníci webových stránek, uživatelé software a aplikací vyvinutých AD-IN-ONE Europe, a.s. v rámci licencí poskytnutých zákazníkům k jejich užívání, zákazníci a potencionální zákazníci.

 

Účely a právní základ zpracování

(a) Zpracování údajů nezbytné pro splnění smlouvy

Osobní údaje zpracovávané za účelem poskytování služeb, bezpečného a řádného výkonu plnění smlouvy, správy uživatelských práv a zajištění klientského servisu našim zákazníkům. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní povinností, a jejich neposkytnutí by nám znemožnilo efektivně a bezpečně plnit smlouvu s klientem.

(b) Zpracování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů, ukládajících povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů z důvodu vedení účetnictví, poskytnutí těchto údajů je zákonným požadavkem.

(c) Zpracování údajů nezbytné pro sjednání a naplňování pracovněprávního vztahu

Osobní údaje zpracovávané za účelem náboru zaměstnanců uchovávané pro případné uzavření pracovní smlouvy s uchazeči. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní povinností, a jejich neposkytnutí by nám znemožnilo efektivně realizovat výběrové řízení a bezpečně plnit smlouvu se zaměstnancem.

(d) Zpracování údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů v rámci obchodní komunikace

Osobní údaje zpracovávané za účelem navazování, udržování a prohlubování obchodních vztahů a kontaktů s našimi obchodními partnery a zákazníky, tedy například za účelem zasílání obchodních nabídek, zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti, PR a posilování značky. Našim oprávněným zájmem je rovněž užití osobních údajů pro řádnou ochranu našich právních nároků, vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol apod. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, proti zpracování pro tyto účely máte právo vznést kdykoliv námitku dle čl. 21 obecného nařízení, v případě uplatnění námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu údaje již nebudou zpracovávány bez dalšího.

(e) Zpracovávání cookies z internetových stránek

V rámci obchodní strategie užíváme rovněž soubory cookies používané zejména k účelům identifikace zařízení uživatele, optimalizace naší webové prezentace a pro služby třetích stran (zejména Google Analytics). Pokud návštěvník webových stránek AD-IN-ONE Europe, a.s. nesouhlasí s využitím cookies, může si nastavit jejich blokování v nastavení svého prohlížeče. V případě, že má návštěvník ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách AD-IN-ONE Europe, a.s.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu AD-IN-ONE Europe, a.s. a jsou chráněny před zneužitím Osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu předávány ke zpracování orgánům veřejné správy a dalším zpracovatelům, kteří v souladu s uloženými pokyny poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení.

Příkladově jsou mezi zpracovateli poradenské a konzultační společnosti, právní zástupci, externí dopravci, orgány činné v trestním řízení, dozorové orgány na úseku ochrany osobních údajů a jiné orgány státní správy, příslušné dle zvláštních předpisů.

Příjemci jsou dále poskytovatel cloudového úložiště Amazon Web Services Inc. a provozovatelé platební brány pro platby kartou Čísla kreditních karet a další citlivé údaje jsou zpracovány poskytovatelem platební brány. AD-IN-ONE Europe, a.s. neuchovává a ani nemá k dispozici čísla kreditních karet.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací.

 

Doba a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou je třeba údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Obecně však platí, že osobní údaje zpracovávané z titulu oprávněného zájmu využíváme a uchováváme po dobu:

 • trvání našeho obchodního vztahu,
 • trvání komunikace se zaměstnancem, statutárním zástupcem, oprávněnou či kontaktní osobou po dobu jeho činnosti, upozorníte-li nás na jeho ukončení,
 • potřebnou k výkonu těchto práv, kdy po uplynutí lhůt podle předchozích bodů zpracováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, prokazování a obhajování našich práv, zájmů, nároků,
 • do uplatnění námitky vůči zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy,


Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely (archivace či statistika).

Osobní údaje jsou v elektronické formě uchovávány výhradně na serverech naší společnosti v České republice či na území Evropské unie. Fyzicky uchováváme údaje jen v prostorách naší společnosti či pod dohledem odpovědných osob.

 

Práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů se mají právo na AD-IN-ONE Europe a.s. obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, které se jich týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, dále práva vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení.

Jste-li přesvědčeni, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo prostřednictvím webových stránek úřadu: www.uoou.cz..

AD-IN-ONE Europe, a.s. , 01/2019

© AD-IN-ONE.com