Férové ceny dostupné pro každý tým

Basic

Vše potřebné pro základní fungování firmy.

# $
Měsíčně / uživatel
při roční platbě
# $
Měsíčně / uživatel
při měsíční platbě
Obchodní jednotky
Obchodní jednotka (právní subjekt) Teamogy umožňuje spravovat více obchodních jednotek (právních subjektů) v rámci jednoho účtu Teamogy. Tato architektura systému umožňuje firmám pracovat strukturovaně, poskytovat přehledné reporty (i pro více obchodních jednotek) a snadno přidávat nové obchodní jednotky a přiřazovat k nim uživatele. Použití Dimensions jako obchodní jednotky (právního subjektu) je účtováno jako samostatná obchodní jednotka.
#$/jednotka/měsíc
Rozsah modulů
Dashboard Dashboard je vstupním bodem do systému pro každého uživatele a hlavním místem , kde uživatelé vidí všechny moduly, které mají k dispozici, důležité a aktuální firemní informace a odkazy , své soukromé poznámky a zprávy. Každý uživatel také vidí seznam všech svých kolegů včetně informací o jejich dostupnosti . Uživatelé s vyššími přístupovými právy mají také přístup ke grafickým finančním reportům přímo na dashboardu.
Chat a diskuse Teamogy zahrnuje integrovaný chat pro interní komunikaci uživatelů, včetně možnosti vytváření skupin. Zároveň umožňuje strukturované diskuse související s konkrétními záznamy v Teamogy (zakázky, úkoly, dokumenty atd.).
Teamogy Meet Teamogy obsahuje nástroj pro videokonference (Teamogy Meet).
Notifikace Centrum notifikací - každý uživatel je informován o důležitých událostech, které se ho v systému týkají.
Správa kontaktů Teamogy umožňuje sledovat všechny klienty, dodavatele, potenciální klienty a další různé obchodní partnery. Pro každou firmu lze snadno přidávat osoby, adresy, kategorie, značky, poznámky a další důležité údaje včetně fakturačních a registračních detailů.
Správa příležitostí V Teamogy je možné efektivně spravovat obchodní příležitosti - zaznamenávat důležité události, poznámky a nabídky, rozdělovat úkoly mezi členy týmu, plánovat další obchodní kroky nebo sledovat investovaný čas. Modul zahrnuje také přehled všech probíhajících příležitostí (Pipeline) spolu s jejich očekávanou hodnotou .
Správa dokumentů Dokumenty jsou místem, kde lze vytvářet a ukládat všechny důležité firemní dokumenty. Vše od prvního kontaktu s klientem, vytváření zápisů z jednání, vytváření nabídek pro klienty až po ukládání podepsaných smluv. Všechny dokumenty mají jednotný firemní vzhled a lze pro ně nastavit schvalovací procesy.
Řízení projektů V aplikaci Teamogy jsou všechny projekty (zakázky) přehledně uspořádány na jednom místě. Každý projekt obsahuje rozpočet pro klienta, přiřazené dodavatelské faktury, snadnou fakturaci klientům, plánování úkolů a evidenci odpracovaného času. Díky tomuto datovému propojení má firma neustále podrobné informace o každém projektu a zároveň i přehled o všech projektech.
Řízení úkolů a plánování kapacity V Teamogy lze snadno vytvářet úkoly a přiřazovat je odpovědným osobám. Každý úkol obsahuje popis, časovou alokaci a týmovou diskusi. Do řízení úkolů jsou integrovány také pokročilé funkce pro agilní práci, jako jsou Sprinty a Eposy. To umožňuje firmám sledovat pracovní vytížení jednotlivců, celých oddělení nebo firmy jako celku.
Vykazování času Vykazování času v Teamogy je snadné a rychlé. Čas lze vykazovat k projektům, úkolům, nebo klientským režijním nákladům a interním režijním nákladům. Každý uživatel má vizuální přehled o svém vykázaném čase. Čas lze zaznamenávat jednoduchým přetažením ze seznamu úkolů nebo pomocí funkce start & stop pro přesné měření času . Teamogy nabízí různé reporty vykázaného času - podle klientů, jednotlivců, oddělení nebo celé firmy.
Finance a reporty Teamogy pokrývá také oblast finančního řízení. V Teamogy lze vystavovat faktury klientům se všemi zákonnými požadavky a faktury lze i odesílat přímo ze systému. Dodavatelské faktury se rovněž zadávají do systému, přiřazují se k projektům nebo interním režiím a schvalují se zodpovědnými uživateli. Teamogy obsahuje také modul Pokladna. Teamogy nabízí pokročilé reporty - projektové, režijní nebo P&L reporty. Díky tomu mají firmy plnou kontrolu nad svými financemi.
Docházka a absence Docházka v systému Teamogy umožňuje firmě měřit a sledovat docházku svých zaměstnanců a ukazuje, kolik času zaměstnanci každý den stráví v práci. Každý uživatel může v Teamogy požádat o dovolenou, home office a další typy nepřítomnosti (mohou zahrnovat schvalovací proces).
Lidské zdroje Modul HR v systému Teamogy pomáhá firmám řídit procesy související se zaměstnanci, jako je nábor a školení nových zaměstnanců nebo péče o stávající zaměstnance. Oprávnění uživatelé mohou vytvářet různé typy personálních dokumentů (smlouvy, protokoly atd.), včetně pokročilé kategorizace a dalších možností (komentáře, schvalování).
AI Asistent AI asistent je nástroj integrovaný do Teamogy, který využívá ChatGPT 4. Je k dispozici všem uživatelům systému a pomáhá při různých činnostech, jako je oprava textu, překlad dokumentu , nápady na obsah dokumentu a další.
Konfigurace a individuální přizpůsobení
Konfigurační nastavení V rámci konfigurace může každá firma spravovat své uživatele, nastavovat různé parametry a přidávat je do skupin. Součástí konfigurace je také snadné nastavení základních funkcí Teamogy prostřednictvím takzvaného Easy Configu (například nastavení kategorií zakázek, číslování faktur, stavů dokladů atd.).
Použití procesů (volitelné) V systému Teamogy lze jakémukoli dokumentu (nebo entitě) přiřadit schvalovací proces, který zajistí, že dokument neopustí firmu bez potřebného schválení (nadřízený, role atd.). Lze využít připravené (výchozí) schvalovací procesy pro různé typy dokumentů.
#$/proces/měsíc
Individuální proces (volitelné) Standardní schvalovací procesy pro jednotlivé dokumenty (nebo entity) lze přizpůsobit podle konkrétních požadavků klienta, například přidáním aktivity nebo podmínky. (Úvodní vytvoření procesu, testování a nasazení je řešeno v rámci onboardingu nebo je naceněno individuálně).
#$/proces/měsíc
Individuální úpravy (volitelné) Byznysové fungování systému Teamogy je řízeno takzvanými registry. Každý registr ovlivňuje chování určité části systému - pohledů, formulářů (a jejich částí ), přístupových práv atd. Mnoho formulářů, zobrazení a funkcí v Teamogy lze individuálně přizpůsobit požadavkům každé firmy. Obecný registr se změní na soukromý a provedou se individuální úpravy (nad rámec konfiguračního nastavení - viz popis výše ). Tyto individuální úpravy jsou pak udržovány pro každou firmu zvlášť. (Vytvoření individuální úpravy, testování a nasazení se řeší v rámci onboardingu nebo se naceňuje individuálně).
#$/registr/měsíc
Integrace
Konektor pro směnné kurzy Systém Teamogy je napojen na globální službu poskytující API rozhraní pro směnné kurzy a převody měn . Teamogy tak při vytváření finančních dokladů v cizí měně pracuje s aktuálními směnnými kurzy. V podporovaných regionech je systém Teamogy navíc napojen přímo i na národní banky.
Konektor pro databázi firem Systém Teamogy je v podporovaných regionech napojen na databázi firem. Toto propojení se využívá zejména při vytváření nových kontaktů - na základě jména nebo identifikačního čísla se automaticky načtou vybrané informace o firmě, jako je adresa, identifikační údaje atd. Toto propojení může také zahrnovat další lokální služby, jako je ověření spolehlivých plátců DPH, zda je společnost v insolvenci atd. K dispozici pouze ve vybraných zemích.
Konektor pro státní svátky Systém Teamogy je napojen na globální službu, která poskytuje informace o státních svátcích z více než 230 zemí. Při práci s lidskými zdroji (plánování kapacit, schvalování dovolených atd.) jsou tyto údaje vždy k dispozici a viditelné v systému.
Veřejné API (volitelné) Teamogy má vlastní veřejné API rozhraní a nabízí tak mnoho možností integrace s externími systémy a službami . Všechny entity v Teamogy (zakázky, faktury, úkoly, timesheety atd.) lze exportovat do externích systémů v požadovaném formátu (xml, json), pokud jsou splněny zadané podmínky, nebo naopak je lze z externích systémů přímo importovat do Teamogy.
#$/uživatel/měsíc
Zpracování bankovních výpisů (volitelné) Teamogy umí zpracovat zadaný bankovní výpis a automaticky přiřadit transakce bankovního výpisu k odpovídajícím finančním dokladům. Díky tomu mají firmy dokonalý přehled o tom, které doklady byly uhrazeny a které jsou neuhrazené.
#$/měsíc
Integrace e-mailu (volitelné) Teamogy umožňuje odesílat dokumenty (zápisy, nabídky, faktury, ...) přímo ze systému (buď ze systémové adresy, nebo z domény klienta - viz níže). Teamogy nabízí také možnost přijímat e-maily do sdílené schránky (od verze 4.01), včetně nastavení pravidel pro jejich zpracování . Do Teamogy lze například zasílat bankovní výpisy nebo dodavatelské faktury (a nastavit pravidla pro jejich zpracování) nebo libovolný e-mail, který chce uživatel přiřadit k nějaké entitě (projektu, úkolu, dokumentu ).
#$/uživatel/měsíc
Vlastní doména e-mailu (volitelné) Pro odesílání dokumentů přímo z Teamogy se používá výchozí systémová adresa @[subdomain].teamogy.com. Pro každého klienta je také možné individuálně nastavit jeho vlastní e-mailovou doménu.
#$/doména/měsíc
Teamogy Flow (volitelné) Pomocí vizuálního programovacího nástroje Node-RED ® umožňuje Teamogy Flow vytvářet různá propojení mezi API, online službami nebo hardwarovými zařízeními přímo v Teamogy. Pomocí Teamogy Flow můžete například automatizovat pravidelné měsíční vyúčtování (Teamogy vygeneruje faktury vždy 1. dne v měsíci podle nastavených pravidel), zasílat upomínky za nezaplacené faktury a mnoho dalšího.
#$/server/měsíc
Konektor pro datová uložiště (volitelné) Propojení se systémy pro ukládání dat umožňuje, aby vybrané entity (zakázka, firma, faktura, úkol atd.) byly po splnění určitých podmínek (uložení, schválení atd.) odeslány na určené místo v datovém úložišti. Mezi aktuálně podporovaná datová úložiště patří Google Drive, OneDrive, Sharepoint a Synology. (Počáteční nastavení, testování a nasazení je řešeno v rámci onboardingu nebo je naceněno individuálně ).
#$/měsíc
Konektor pro účetnictví (volitelné) Data ze systému Teamogy lze exportovat do účetního systému. Export nejčastěji zahrnuje firmy, zakázky, dodavatelské a klientské faktury (všechny typy) a hotovostní a karetní transakce. Export může probíhat ručně nebo automaticky (při splnění určitých podmínek). Data jsou přenášena z Teamogy přímo do účetního systému nebo prostřednictvím datového úložiště. Tato část integrace se týká předpřipravených integrací s účetními systémy - jejich seznam poskytneme na vyžádání. (Počáteční nastavení, testování a nasazení je naceněno individuálně).
#$/měsíc
Individuální integrace Teamogy je otevřený systém a lze jej integrovat s jinými produkty, službami nebo hardwarovými zařízeními pomocí veřejného API rozhraní, služby Teamogy Flow a dalších nástrojů. Individiuální integrace přizpůsobené konkrétním požadavkům se naceňují individuálně. Počáteční investice (která zahrnuje analýzu, programování a testování integrace, dále i asistenci s nastavením a zahájenín užívání) je následována měsíčním poplatkem za provoz, údržbu a průběžnou podporu.
Individuální cena
Servisní podpora
Online návody Každý uživatel má přístup k online návodům, které obsahují podrobný popis všech dostupných funkcí systému Teamogy. Návody jsou rozděleny do hlavních oblastí odpovídajících modulům systému Teamogy. Každý modul začíná stručným popisem problematiky, který uživatelům umožňuje získat přehled o fungování různých částí systému Teamogy. Kromě toho návody obsahují textové popisy a krátká animovaná videa. Přímo v systému Teamogy je k dispozici také průvodce obrazovkou, který uživatele provede aktuálně zobrazenou částí systému.
Online chat s podporou Každý uživatel může kontaktovat podporu Teamogy prostřednictvím online chatu, který je k dispozici přímo v systému Teamogy. Podpora je k dispozici běžným uživatelům, kteří mají provozní dotazy týkající se systému Teamogy, a také osobám pověřeným klientem, které mohou požadovat změny nebo úpravy nastavení systému. Online chat je k dispozici v pracovní dny od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 SEČ.
Dedikovaný account manažer (volitelné) Tým podpory zahrnuje specializované account manažery, kteří řeší individuální dotazy, nastavení a potřeby klientů. Account manažeři jsou k dispozici prostřednictvím online chatu, e-mailu nebo online konferenčních hovorů.
#$/hod.
Doba odezvy SLA Naším cílem je rychle, ale především efektivně reagovat na dotazy a podněty všech uživatelů. Vyšší úrovně navíc zahrnují garantovanou dobu vyřešení nahlášených podnětů, rozdělených do kategorií podle jejich typu a závažnosti.
N/A
Roční hodnocení Nabízíme službu pravidelných (nejlépe každoročních) revizí, při kterých se naši specializovaní account manažeři setkávají s klíčovými pracovníky na straně klienta a diskutují s ním o nových funkcích, zpětné vazbě od klienta a dotazech na používání systému . Společně se snažíme najít způsoby, jak systém využívat ještě efektivněji. Součástí služby může být i další školení uživatelů o konkrétních funkcích systému. Tato služba je v prvním roce poskytována všem klientům zdarma.
1. rok zdarma
Další
Úložiště - 5 GB / uživatel Každá firma má k dispozici úložiště o velikosti 5 GB na uživatele. Celková kapacita úložiště pro firmu je tedy počet uživatelů vynásobený 5 GB. Úložiště v rámci Teamogy slouží pro data vytvořená nebo uložená klientem v systému, zejména pro různé přílohy dokumentů, projektů, úkolů a dalších entit.
Další úložiště - TB V případě potřeby většího úložiště je možné zakoupit další kapacitu .
#$/1TB/měsíc
Ruční zpracování plateb V případě, že účet není uhrazen automatickým stržením z platební karty, účtujeme tento administrativní poplatek, který zahrnuje vystavení jednotlivých faktur, sledování plateb a vystavení upomínek.
#$/měsíc
Business
(minimálně 10 uživatelů)

Pro náročnější klienty vše z programu Basic a navíc schvalování dokumentů, rozhraní API a integrace.

# $
Měsíčně / uživatel
při roční platbě
# $
Měsíčně / uživatel
při měsíční platbě
Obchodní jednotky
Obchodní jednotka (právní subjekt) Teamogy umožňuje spravovat více obchodních jednotek (právních subjektů) v rámci jednoho účtu Teamogy. Tato architektura systému umožňuje firmám pracovat strukturovaně, poskytovat přehledné reporty (i pro více obchodních jednotek) a snadno přidávat nové obchodní jednotky a přiřazovat k nim uživatele. Použití Dimensions jako obchodní jednotky (právního subjektu) je účtováno jako samostatná obchodní jednotka.
#$/jednotka/měsíc
Rozsah modulů
Dashboard Dashboard je vstupním bodem do systému pro každého uživatele a hlavním místem , kde uživatelé vidí všechny moduly, které mají k dispozici, důležité a aktuální firemní informace a odkazy , své soukromé poznámky a zprávy. Každý uživatel také vidí seznam všech svých kolegů včetně informací o jejich dostupnosti . Uživatelé s vyššími přístupovými právy mají také přístup ke grafickým finančním reportům přímo na dashboardu.
Chat a diskuse Teamogy zahrnuje integrovaný chat pro interní komunikaci uživatelů, včetně možnosti vytváření skupin. Zároveň umožňuje strukturované diskuse související s konkrétními záznamy v Teamogy (zakázky, úkoly, dokumenty atd.).
Teamogy Meet Teamogy obsahuje nástroj pro videokonference (Teamogy Meet).
Notifikace Centrum notifikací - každý uživatel je informován o důležitých událostech, které se ho v systému týkají.
Správa kontaktů Teamogy umožňuje sledovat všechny klienty, dodavatele, potenciální klienty a další různé obchodní partnery. Pro každou firmu lze snadno přidávat osoby, adresy, kategorie, značky, poznámky a další důležité údaje včetně fakturačních a registračních detailů.
Správa příležitostí V Teamogy je možné efektivně spravovat obchodní příležitosti - zaznamenávat důležité události, poznámky a nabídky, rozdělovat úkoly mezi členy týmu, plánovat další obchodní kroky nebo sledovat investovaný čas. Modul zahrnuje také přehled všech probíhajících příležitostí (Pipeline) spolu s jejich očekávanou hodnotou .
Správa dokumentů Dokumenty jsou místem, kde lze vytvářet a ukládat všechny důležité firemní dokumenty. Vše od prvního kontaktu s klientem, vytváření zápisů z jednání, vytváření nabídek pro klienty až po ukládání podepsaných smluv. Všechny dokumenty mají jednotný firemní vzhled a lze pro ně nastavit schvalovací procesy.
Řízení projektů V aplikaci Teamogy jsou všechny projekty (zakázky) přehledně uspořádány na jednom místě. Každý projekt obsahuje rozpočet pro klienta, přiřazené dodavatelské faktury, snadnou fakturaci klientům, plánování úkolů a evidenci odpracovaného času. Díky tomuto datovému propojení má firma neustále podrobné informace o každém projektu a zároveň i přehled o všech projektech.
Řízení úkolů a plánování kapacity V Teamogy lze snadno vytvářet úkoly a přiřazovat je odpovědným osobám. Každý úkol obsahuje popis, časovou alokaci a týmovou diskusi. Do řízení úkolů jsou integrovány také pokročilé funkce pro agilní práci, jako jsou Sprinty a Eposy. To umožňuje firmám sledovat pracovní vytížení jednotlivců, celých oddělení nebo firmy jako celku.
Vykazování času Vykazování času v Teamogy je snadné a rychlé. Čas lze vykazovat k projektům, úkolům, nebo klientským režijním nákladům a interním režijním nákladům. Každý uživatel má vizuální přehled o svém vykázaném čase. Čas lze zaznamenávat jednoduchým přetažením ze seznamu úkolů nebo pomocí funkce start & stop pro přesné měření času . Teamogy nabízí různé reporty vykázaného času - podle klientů, jednotlivců, oddělení nebo celé firmy.
Finance a reporty Teamogy pokrývá také oblast finančního řízení. V Teamogy lze vystavovat faktury klientům se všemi zákonnými požadavky a faktury lze i odesílat přímo ze systému. Dodavatelské faktury se rovněž zadávají do systému, přiřazují se k projektům nebo interním režiím a schvalují se zodpovědnými uživateli. Teamogy obsahuje také modul Pokladna. Teamogy nabízí pokročilé reporty - projektové, režijní nebo P&L reporty. Díky tomu mají firmy plnou kontrolu nad svými financemi.
Docházka a absence Docházka v systému Teamogy umožňuje firmě měřit a sledovat docházku svých zaměstnanců a ukazuje, kolik času zaměstnanci každý den stráví v práci. Každý uživatel může v Teamogy požádat o dovolenou, home office a další typy nepřítomnosti (mohou zahrnovat schvalovací proces).
Lidské zdroje Modul HR v systému Teamogy pomáhá firmám řídit procesy související se zaměstnanci, jako je nábor a školení nových zaměstnanců nebo péče o stávající zaměstnance. Oprávnění uživatelé mohou vytvářet různé typy personálních dokumentů (smlouvy, protokoly atd.), včetně pokročilé kategorizace a dalších možností (komentáře, schvalování).
AI Asistent AI asistent je nástroj integrovaný do Teamogy, který využívá ChatGPT 4. Je k dispozici všem uživatelům systému a pomáhá při různých činnostech, jako je oprava textu, překlad dokumentu , nápady na obsah dokumentu a další.
Konfigurace a individuální přizpůsobení
Konfigurační nastavení V rámci konfigurace může každá firma spravovat své uživatele, nastavovat různé parametry a přidávat je do skupin. Součástí konfigurace je také snadné nastavení základních funkcí Teamogy prostřednictvím takzvaného Easy Configu (například nastavení kategorií zakázek, číslování faktur, stavů dokladů atd.).
Použití procesů V systému Teamogy lze každému dokumentu (nebo entitě) přiřadit schvalovací proces, který zajistí, že dokument neopustí firmu bez potřebného schválení (nadřízený, role atd.). Lze využít připravené (výchozí) schvalovací procesy pro různé typy dokumentů.
Individuální proces (volitelné) Standardní schvalovací procesy pro jednotlivé dokumenty (nebo entity) lze přizpůsobit podle konkrétních požadavků klienta, například přidáním aktivity nebo podmínky. (Úvodní vytvoření procesu, testování a nasazení je řešeno v rámci onboardingu nebo je naceněno individuálně).
#$/proces/měsíc
Individuální úpravy (volitelné) Byznysové fungování systému Teamogy je řízeno takzvanými registry. Každý registr ovlivňuje chování určité části systému - pohledů, formulářů (a jejich částí ), přístupových práv atd. Mnoho formulářů, zobrazení a funkcí v Teamogy lze individuálně přizpůsobit požadavkům každé firmy. Obecný registr se změní na soukromý a provedou se individuální úpravy (nad rámec konfiguračního nastavení - viz popis výše ). Tyto individuální úpravy jsou pak udržovány pro každou firmu zvlášť. (Vytvoření individuální úpravy, testování a nasazení se řeší v rámci onboardingu nebo se naceňuje individuálně).
#$/registr/měsíc
Integrace
Konektor pro směnné kurzy Systém Teamogy je napojen na globální službu poskytující API rozhraní pro směnné kurzy a převody měn . Teamogy tak při vytváření finančních dokladů v cizí měně pracuje s aktuálními směnnými kurzy. V podporovaných regionech je systém Teamogy navíc napojen přímo i na národní banky.
Konektor pro databázi firem Systém Teamogy je v podporovaných regionech napojen na databázi firem. Toto propojení se využívá zejména při vytváření nových kontaktů - na základě jména nebo identifikačního čísla se automaticky načtou vybrané informace o firmě, jako je adresa, identifikační údaje atd. Toto propojení může také zahrnovat další lokální služby, jako je ověření spolehlivých plátců DPH, zda je společnost v insolvenci atd. K dispozici pouze ve vybraných zemích.
Konektor pro státní svátky Systém Teamogy je napojen na globální službu, která poskytuje informace o státních svátcích z více než 230 zemí. Při práci s lidskými zdroji (plánování kapacit, schvalování dovolených atd.) jsou tyto údaje vždy k dispozici a viditelné v systému.
Veřejné API Teamogy má vlastní veřejné API rozhraní a nabízí tak mnoho možností integrace s externími systémy a službami . Všechny entity v Teamogy (zakázky, faktury, úkoly, timesheety atd.) lze exportovat do externích systémů v požadovaném formátu (xml, json), pokud jsou splněny zadané podmínky, nebo naopak je lze z externích systémů přímo importovat do Teamogy.
Zpracování bankovních výpisů Teamogy umí zpracovat zadaný bankovní výpis a automaticky přiřadit transakce bankovního výpisu k odpovídajícím finančním dokladům. Díky tomu mají firmy dokonalý přehled o tom, které doklady byly uhrazeny a které jsou neuhrazené.
Integrace e-mailu Teamogy umožňuje odesílat dokumenty (zápisy, nabídky, faktury, ...) přímo ze systému (buď ze systémové adresy, nebo z domény klienta - viz níže). Teamogy nabízí také možnost přijímat e-maily do sdílené schránky (od verze 4.01), včetně nastavení pravidel pro jejich zpracování . Do Teamogy lze například zasílat bankovní výpisy nebo dodavatelské faktury (a nastavit pravidla pro jejich zpracování) nebo libovolný e-mail, který chce uživatel přiřadit k nějaké entitě (projektu, úkolu, dokumentu ).
Vlastní doména e-mailu (volitelné) Pro odesílání dokumentů přímo z Teamogy se používá výchozí systémová adresa @[subdomain].teamogy.com. Pro každého klienta je také možné individuálně nastavit jeho vlastní e-mailovou doménu.
#$/doména/měsíc
Teamogy Flow (volitelné) Pomocí vizuálního programovacího nástroje Node-RED ® umožňuje Teamogy Flow vytvářet různá propojení mezi API, online službami nebo hardwarovými zařízeními přímo v Teamogy. Pomocí Teamogy Flow můžete například automatizovat pravidelné měsíční vyúčtování (Teamogy vygeneruje faktury vždy 1. dne v měsíci podle nastavených pravidel), zasílat upomínky za nezaplacené faktury a mnoho dalšího.
#$/server/měsíc
Konektor pro datová uložiště (volitelné) Propojení se systémy pro ukládání dat umožňuje, aby vybrané entity (zakázka, firma, faktura, úkol atd.) byly po splnění určitých podmínek (uložení, schválení atd.) odeslány na určené místo v datovém úložišti. Mezi aktuálně podporovaná datová úložiště patří Google Drive, OneDrive, Sharepoint a Synology. (Počáteční nastavení, testování a nasazení je řešeno v rámci onboardingu nebo je naceněno individuálně ).
#$/měsíc
Konektor pro účetnictví (volitelné) Data ze systému Teamogy lze exportovat do účetního systému. Export nejčastěji zahrnuje firmy, zakázky, dodavatelské a klientské faktury (všechny typy) a hotovostní a karetní transakce. Export může probíhat ručně nebo automaticky (při splnění určitých podmínek). Data jsou přenášena z Teamogy přímo do účetního systému nebo prostřednictvím datového úložiště. Tato část integrace se týká předpřipravených integrací s účetními systémy - jejich seznam poskytneme na vyžádání. (Počáteční nastavení, testování a nasazení je naceněno individuálně).
#$/měsíc
Individuální integrace Teamogy je otevřený systém a lze jej integrovat s jinými produkty, službami nebo hardwarovými zařízeními pomocí veřejného API rozhraní, služby Teamogy Flow a dalších nástrojů. Individiuální integrace přizpůsobené konkrétním požadavkům se naceňují individuálně. Počáteční investice (která zahrnuje analýzu, programování a testování integrace, dále i asistenci s nastavením a zahájenín užívání) je následována měsíčním poplatkem za provoz, údržbu a průběžnou podporu.
Individuální cena
Servisní podpora
Online návody Každý uživatel má přístup k online návodům, které obsahují podrobný popis všech dostupných funkcí systému Teamogy. Návody jsou rozděleny do hlavních oblastí odpovídajících modulům systému Teamogy. Každý modul začíná stručným popisem problematiky, který uživatelům umožňuje získat přehled o fungování různých částí systému Teamogy. Kromě toho návody obsahují textové popisy a krátká animovaná videa. Přímo v systému Teamogy je k dispozici také průvodce obrazovkou, který uživatele provede aktuálně zobrazenou částí systému.
Online chat s podporou (doba odezvy <60 min) Každý uživatel může kontaktovat podporu Teamogy prostřednictvím online chatu, který je k dispozici přímo v systému Teamogy. Podpora je k dispozici běžným uživatelům, kteří mají provozní dotazy týkající se systému Teamogy, a také osobám pověřeným klientem, které mohou požadovat změny nebo úpravy nastavení systému. Online chat je k dispozici v pracovní dny od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 SEČ. (maximální doba odezvy do 60 min)
Dedikovaný account manažer (volitelné) Tým podpory zahrnuje specializované account manažery, kteří řeší individuální dotazy, nastavení a potřeby klientů. Account manažeři jsou k dispozici prostřednictvím online chatu, e-mailu nebo online konferenčních hovorů.
#$/hod.
Doba odezvy SLA Naším cílem je rychle, ale především efektivně reagovat na dotazy a podněty všech uživatelů. Vyšší úrovně navíc zahrnují garantovanou dobu vyřešení nahlášených podnětů, rozdělených do kategorií podle jejich typu a závažnosti.
N/A
Roční hodnocení Nabízíme službu pravidelných (nejlépe každoročních) revizí, při kterých se naši specializovaní account manažeři setkávají s klíčovými pracovníky na straně klienta a diskutují s ním o nových funkcích, zpětné vazbě od klienta a dotazech na používání systému . Společně se snažíme najít způsoby, jak systém využívat ještě efektivněji. Součástí služby může být i další školení uživatelů o konkrétních funkcích systému. Tato služba je v prvním roce poskytována všem klientům zdarma.
1. a 2. rok zdarma
Další
Úložiště - 5 GB / uživatel Každá firma má k dispozici úložiště o velikosti 5 GB na uživatele. Celková kapacita úložiště pro firmu je tedy počet uživatelů vynásobený 5 GB. Úložiště v rámci Teamogy slouží pro data vytvořená nebo uložená klientem v systému, zejména pro různé přílohy dokumentů, projektů, úkolů a dalších entit.
Další úložiště - TB V případě potřeby většího úložiště je možné zakoupit další kapacitu .
#$/1TB/měsíc
Ruční zpracování plateb V případě, že účet není uhrazen automatickým stržením z platební karty, účtujeme tento administrativní poplatek, který zahrnuje vystavení jednotlivých faktur, sledování plateb a vystavení upomínek.
#$/měsíc
Enterprise
(minimálně 30 uživatelů)

Pro nejnáročnější klienty je k dispozici vše z programu Business a navíc špičkový klientský servis a pokročilé možnosti automatizace.

# $
Měsíčně / uživatel
při roční platbě
# $
Měsíčně / uživatel
při měsíční platbě
Obchodní jednotky
Obchodní jednotka (právní subjekt) Teamogy umožňuje spravovat více obchodních jednotek (právních subjektů) v rámci jednoho účtu Teamogy. Tato architektura systému umožňuje firmám pracovat strukturovaně, poskytovat přehledné reporty (i pro více obchodních jednotek) a snadno přidávat nové obchodní jednotky a přiřazovat k nim uživatele. Použití Dimensions jako obchodní jednotky (právního subjektu) je účtováno jako samostatná obchodní jednotka.
#$/jednotka/měsíc
Rozsah modulů
Dashboard Dashboard je vstupním bodem do systému pro každého uživatele a hlavním místem , kde uživatelé vidí všechny moduly, které mají k dispozici, důležité a aktuální firemní informace a odkazy , své soukromé poznámky a zprávy. Každý uživatel také vidí seznam všech svých kolegů včetně informací o jejich dostupnosti . Uživatelé s vyššími přístupovými právy mají také přístup ke grafickým finančním reportům přímo na dashboardu.
Chat a diskuse Teamogy zahrnuje integrovaný chat pro interní komunikaci uživatelů, včetně možnosti vytváření skupin. Zároveň umožňuje strukturované diskuse související s konkrétními záznamy v Teamogy (zakázky, úkoly, dokumenty atd.).
Teamogy Meet Teamogy obsahuje nástroj pro videokonference (Teamogy Meet).
Notifikace Centrum notifikací - každý uživatel je informován o důležitých událostech, které se ho v systému týkají.
Správa kontaktů Teamogy umožňuje sledovat všechny klienty, dodavatele, potenciální klienty a další různé obchodní partnery. Pro každou firmu lze snadno přidávat osoby, adresy, kategorie, značky, poznámky a další důležité údaje včetně fakturačních a registračních detailů.
Správa příležitostí V Teamogy je možné efektivně spravovat obchodní příležitosti - zaznamenávat důležité události, poznámky a nabídky, rozdělovat úkoly mezi členy týmu, plánovat další obchodní kroky nebo sledovat investovaný čas. Modul zahrnuje také přehled všech probíhajících příležitostí (Pipeline) spolu s jejich očekávanou hodnotou .
Správa dokumentů Dokumenty jsou místem, kde lze vytvářet a ukládat všechny důležité firemní dokumenty. Vše od prvního kontaktu s klientem, vytváření zápisů z jednání, vytváření nabídek pro klienty až po ukládání podepsaných smluv. Všechny dokumenty mají jednotný firemní vzhled a lze pro ně nastavit schvalovací procesy.
Řízení projektů V aplikaci Teamogy jsou všechny projekty (zakázky) přehledně uspořádány na jednom místě. Každý projekt obsahuje rozpočet pro klienta, přiřazené dodavatelské faktury, snadnou fakturaci klientům, plánování úkolů a evidenci odpracovaného času. Díky tomuto datovému propojení má firma neustále podrobné informace o každém projektu a zároveň i přehled o všech projektech.
Řízení úkolů a plánování kapacity V Teamogy lze snadno vytvářet úkoly a přiřazovat je odpovědným osobám. Každý úkol obsahuje popis, časovou alokaci a týmovou diskusi. Do řízení úkolů jsou integrovány také pokročilé funkce pro agilní práci, jako jsou Sprinty a Eposy. To umožňuje firmám sledovat pracovní vytížení jednotlivců, celých oddělení nebo firmy jako celku.
Vykazování času Vykazování času v Teamogy je snadné a rychlé. Čas lze vykazovat k projektům, úkolům, nebo klientským režijním nákladům a interním režijním nákladům. Každý uživatel má vizuální přehled o svém vykázaném čase. Čas lze zaznamenávat jednoduchým přetažením ze seznamu úkolů nebo pomocí funkce start & stop pro přesné měření času . Teamogy nabízí různé reporty vykázaného času - podle klientů, jednotlivců, oddělení nebo celé firmy.
Finance a reporty Teamogy pokrývá také oblast finančního řízení. V Teamogy lze vystavovat faktury klientům se všemi zákonnými požadavky a faktury lze i odesílat přímo ze systému. Dodavatelské faktury se rovněž zadávají do systému, přiřazují se k projektům nebo interním režiím a schvalují se zodpovědnými uživateli. Teamogy obsahuje také modul Pokladna. Teamogy nabízí pokročilé reporty - projektové, režijní nebo P&L reporty. Díky tomu mají firmy plnou kontrolu nad svými financemi.
Docházka a absence Docházka v systému Teamogy umožňuje firmě měřit a sledovat docházku svých zaměstnanců a ukazuje, kolik času zaměstnanci každý den stráví v práci. Každý uživatel může v Teamogy požádat o dovolenou, home office a další typy nepřítomnosti (mohou zahrnovat schvalovací proces).
Lidské zdroje Modul HR v systému Teamogy pomáhá firmám řídit procesy související se zaměstnanci, jako je nábor a školení nových zaměstnanců nebo péče o stávající zaměstnance. Oprávnění uživatelé mohou vytvářet různé typy personálních dokumentů (smlouvy, protokoly atd.), včetně pokročilé kategorizace a dalších možností (komentáře, schvalování).
AI Asistent AI asistent je nástroj integrovaný do Teamogy, který využívá ChatGPT 4. Je k dispozici všem uživatelům systému a pomáhá při různých činnostech, jako je oprava textu, překlad dokumentu , nápady na obsah dokumentu a další.
Konfigurace a individuální přizpůsobení
Konfigurační nastavení V rámci konfigurace může každá firma spravovat své uživatele, nastavovat různé parametry a přidávat je do skupin. Součástí konfigurace je také snadné nastavení základních funkcí Teamogy prostřednictvím takzvaného Easy Configu (například nastavení kategorií zakázek, číslování faktur, stavů dokladů atd.).
Použití procesů V systému Teamogy lze každému dokumentu (nebo entitě) přiřadit schvalovací proces, který zajistí, že dokument neopustí firmu bez potřebného schválení (nadřízený, role atd.). Lze využít připravené (výchozí) schvalovací procesy pro různé typy dokumentů.
Individuální proces Standardní schvalovací procesy pro jednotlivé dokumenty (nebo entity) lze přizpůsobit podle konkrétních požadavků klienta, například přidáním aktivity nebo podmínky. (Úvodní vytvoření procesu, testování a nasazení je řešeno v rámci onboardingu nebo je naceněno individuálně).
Individuální úpravy (volitelné) Byznysové fungování systému Teamogy je řízeno takzvanými registry. Každý registr ovlivňuje chování určité části systému - pohledů, formulářů (a jejich částí ), přístupových práv atd. Mnoho formulářů, zobrazení a funkcí v Teamogy lze individuálně přizpůsobit požadavkům každé firmy. Obecný registr se změní na soukromý a provedou se individuální úpravy (nad rámec konfiguračního nastavení - viz popis výše ). Tyto individuální úpravy jsou pak udržovány pro každou firmu zvlášť. (Vytvoření individuální úpravy, testování a nasazení se řeší v rámci onboardingu nebo se naceňuje individuálně).
#$/registr/měsíc
Integrace
Konektor pro směnné kurzy Systém Teamogy je napojen na globální službu poskytující API rozhraní pro směnné kurzy a převody měn . Teamogy tak při vytváření finančních dokladů v cizí měně pracuje s aktuálními směnnými kurzy. V podporovaných regionech je systém Teamogy navíc napojen přímo i na národní banky.
Konektor pro databázi firem Systém Teamogy je v podporovaných regionech napojen na databázi firem. Toto propojení se využívá zejména při vytváření nových kontaktů - na základě jména nebo identifikačního čísla se automaticky načtou vybrané informace o firmě, jako je adresa, identifikační údaje atd. Toto propojení může také zahrnovat další lokální služby, jako je ověření spolehlivých plátců DPH, zda je společnost v insolvenci atd. K dispozici pouze ve vybraných zemích.
Konektor pro státní svátky Systém Teamogy je napojen na globální službu, která poskytuje informace o státních svátcích z více než 230 zemí. Při práci s lidskými zdroji (plánování kapacit, schvalování dovolených atd.) jsou tyto údaje vždy k dispozici a viditelné v systému.
Veřejné API Teamogy má vlastní veřejné API rozhraní a nabízí tak mnoho možností integrace s externími systémy a službami . Všechny entity v Teamogy (zakázky, faktury, úkoly, timesheety atd.) lze exportovat do externích systémů v požadovaném formátu (xml, json), pokud jsou splněny zadané podmínky, nebo naopak je lze z externích systémů přímo importovat do Teamogy.
Zpracování bankovních výpisů Teamogy umí zpracovat zadaný bankovní výpis a automaticky přiřadit transakce bankovního výpisu k odpovídajícím finančním dokladům. Díky tomu mají firmy dokonalý přehled o tom, které doklady byly uhrazeny a které jsou neuhrazené.
Integrace e-mailu Teamogy umožňuje odesílat dokumenty (zápisy, nabídky, faktury, ...) přímo ze systému (buď ze systémové adresy, nebo z domény klienta - viz níže). Teamogy nabízí také možnost přijímat e-maily do sdílené schránky (od verze 4.01), včetně nastavení pravidel pro jejich zpracování . Do Teamogy lze například zasílat bankovní výpisy nebo dodavatelské faktury (a nastavit pravidla pro jejich zpracování) nebo libovolný e-mail, který chce uživatel přiřadit k nějaké entitě (projektu, úkolu, dokumentu ).
Vlastní doména e-mailu Pro odesílání dokumentů přímo z Teamogy se používá výchozí systémová adresa @[subdomain].teamogy.com. Pro každého klienta je také možné individuálně nastavit jeho vlastní e-mailovou doménu.
Teamogy Flow Pomocí vizuálního programovacího nástroje Node-RED ® umožňuje Teamogy Flow vytvářet různá propojení mezi API, online službami nebo hardwarovými zařízeními přímo v Teamogy. Pomocí Teamogy Flow můžete například automatizovat pravidelné měsíční vyúčtování (Teamogy vygeneruje faktury vždy 1. dne v měsíci podle nastavených pravidel), zasílat upomínky za nezaplacené faktury a mnoho dalšího.
Konektor pro ukládání dat Propojení se systémy pro ukládání dat umožňuje, aby vybrané entity (zakázka, firma, faktura, úkol atd.) byly po splnění určitých podmínek (uložení, schválení atd.) odeslány na určené místo v datovém úložišti. Mezi aktuálně podporovaná datová úložiště patří Google Drive, OneDrive, Sharepoint a Synology. (Počáteční nastavení, testování a nasazení je řešeno v rámci onboardingu nebo je naceněno individuálně ).
Konektor pro účetnictví Data ze systému Teamogy lze exportovat do účetního systému. Export nejčastěji zahrnuje firmy, zakázky, dodavatelské a klientské faktury (všechny typy) a hotovostní a karetní transakce. Export může probíhat ručně nebo automaticky (při splnění určitých podmínek). Data jsou přenášena z Teamogy přímo do účetního systému nebo prostřednictvím datového úložiště. Tato část integrace se týká předpřipravených integrací s účetními systémy - jejich seznam poskytneme na vyžádání. (Počáteční nastavení, testování a nasazení je naceněno individuálně).
Individuální integrace Teamogy je otevřený systém a lze jej integrovat s jinými produkty, službami nebo hardwarovými zařízeními pomocí veřejného API rozhraní, služby Teamogy Flow a dalších nástrojů. Individiuální integrace přizpůsobené konkrétním požadavkům se naceňují individuálně. Počáteční investice (která zahrnuje analýzu, programování a testování integrace, dále i asistenci s nastavením a zahájenín užívání) je následována měsíčním poplatkem za provoz, údržbu a průběžnou podporu.
Individuální cena
Servisní podpora
Online návody Každý uživatel má přístup k online návodům, které obsahují podrobný popis všech dostupných funkcí systému Teamogy. Návody jsou rozděleny do hlavních oblastí odpovídajících modulům systému Teamogy. Každý modul začíná stručným popisem problematiky, který uživatelům umožňuje získat přehled o fungování různých částí systému Teamogy. Kromě toho návody obsahují textové popisy a krátká animovaná videa. Přímo v systému Teamogy je k dispozici také průvodce obrazovkou, který uživatele provede aktuálně zobrazenou částí systému.
Online chat s podporou (doba odezvy <15 min) Každý uživatel může kontaktovat podporu Teamogy prostřednictvím online chatu, který je k dispozici přímo v systému Teamogy. Podpora je k dispozici běžným uživatelům, kteří mají provozní dotazy týkající se systému Teamogy, a také osobám pověřeným klientem, které mohou požadovat změny nebo úpravy nastavení systému. Online chat je k dispozici v pracovní dny od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 SEČ. (maximální doba odezvy do 15 minut)
Vyhrazený account manažer (12 hodin ročně) Tým podpory zahrnuje specializované account manažery, kteří řeší individuální dotazy, nastavení a potřeby klientů. Account manažeři jsou k dispozici prostřednictvím online chatu, e-mailu nebo online konferenčních hovorů.
Doba odezvy SLA Naším cílem je rychle, ale především efektivně reagovat na dotazy a podněty všech uživatelů. Vyšší úrovně navíc zahrnují garantovanou dobu vyřešení nahlášených podnětů, rozdělených do kategorií podle jejich typu a závažnosti.
Roční hodnocení Nabízíme službu pravidelných (nejlépe každoročních) revizí, při kterých se naši specializovaní account manažeři setkávají s klíčovými pracovníky na straně klienta a diskutují s ním o nových funkcích, zpětné vazbě od klienta a dotazech na používání systému . Společně se snažíme najít způsoby, jak systém využívat ještě efektivněji. Součástí služby může být i další školení uživatelů o konkrétních funkcích systému. Tato služba je v prvním roce poskytována všem klientům zdarma.
Další
Úložiště - 5 GB / uživatel Každá firma má k dispozici úložiště o velikosti 5 GB na uživatele. Celková kapacita úložiště pro firmu je tedy počet uživatelů vynásobený 5 GB. Úložiště v rámci Teamogy slouží pro data vytvořená nebo uložená klientem v systému, zejména pro různé přílohy dokumentů, projektů, úkolů a dalších entit.
Další úložiště - TB V případě potřeby většího úložiště je možné zakoupit další kapacitu .
#$/1TB/měsíc
Ruční zpracování plateb V případě, že účet není uhrazen automatickým stržením z platební karty, účtujeme tento administrativní poplatek, který zahrnuje vystavení jednotlivých faktur, sledování plateb a vystavení upomínek.
#$/měsíc

Ceny neobsahují DPH. DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Klienti mohou spravovat více obchodních jednotek (právních subjektů) na jednom místě. Tato architektura systému umožňuje strukturovanou práci obchodních jednotek, přehledné výkazy (i pro více jednotek) a v případě potřeby i přidávání nových jednotek a přiřazování uživatelů.

Klienti mají k dispozici neustále aktualizovaný a moderní systém. Aplikaci Teamogy neustále vyvíjíme a zdokonalujeme. Několikrát ročně vydáváme nové verze, které obsahují vylepšení na základě zpětné vazby od klientů.

Veškerá administrativa je v ceně. Zajišťujeme veškerou správu související s provozem systému – servery, licence, zabezpečení, zálohování.

Teamogy je ve všech programech připraven k okamžitému používání

1

Celý systém je připraven: dokumenty, rozpočtování, vedení zakázek, úkolování a vykazování času, finance a reporting.

2

Jsou připravené standardní typy dokumentů: dopis, zápis z jednání, klientský rozpočet, objednávka dodavateli, smlouva.

3

Máme předdefinované finanční nastavení: DPH sazby, vzhled faktur a další potřebné náležitosti. Můžete hned fakturovat.

4

Systém bude mluvit vaší řečí. Aktuálně je připraven v 33 jazykových verzích a jednoduše rozšiřitelný do dalších jazyků.

5

Systém je spolehlivě zabezpečen: dvoufaktorová autentizace, šifrovaná komunikace, nejvyšší bezpečnostní standardy.

6

Základní podpora obsahuje hlášení a řešení chyb, nové verze v pravidelných cyklech a přístup k manuálům a instruktážním videím.

Naším cílem je, aby malá, střední i velká firma mohla Teamogy využívat ihned, bez jakýchkoliv zásadních omezení a restrikcí.

Onboarding – využívejte systém naplno

Onboarding je klíčový pro úspěšně nasazení a využívání systému. Ve firmě o jakékoliv velikosti je potřeba vysvětlit uživatelům jejich role v systému a domluvit se, jaká data se do něj budou vkládat. Zaškolení uživatelů a asistence během prvních dní práce se systémem zásadně napomůže k tomu, aby se systém stal každodenní součástí vaší firmy.

Verze 1: Standard Onboarding

970 Eur

Zkušený konzultant vás vzdáleně provede celým onboardingovým procesem od nastavení až po asistenci v prvních dnech využívání. Během několika dní celá firma plnohodnotně využívá systém.

Verze 2: Advanced Onboarding

2360 Eur

Máme zkušenosti i s komplexnějším nasazením systému. Důraz je kladen na správné nastavení systému (procesy, přístupová práva) a systematický rozjezd pro všechny členy týmu.

Nastartuje svůj byznys

Od |LY| |CUR| měsíčně za uživatele

© AD-IN-ONE.com